Strona internetowa biblioteki szkolnej.::Każda książka żyje tyle razy, ile została przeczytana.::"Wszystkie książki mówią"

Egzamin Gimnazjalny 2016/2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY       Rok szkolny 2016/2017

WAŻNE TERMINY :

1.Do 30 września 2016r. należy zapoznać rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

2. Do 30 września 2016r. rodzic (prawny opiekun) ucznia zobowiązany jest złożyć dyrektorowi szkoły deklarację: a. Wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (załącznik OKE nr 3a) b. Informację o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku gimnazjalnego (załącznik OKE nr 3d)

3. Do 15 października 2016r. rodzic (prawny opiekun) ucznia przedkłada dyrektorowi szkoły: a. Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się; b. Wniosek o dostosowanie warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu (do pobrania u wychowawcy klasy, u pedagoga lub na stronie internetowej szkoły)

4. Do 18 listopada 2016r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (załącznik 4b).

5. Do 23 listopada 2016r. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają pisemne oświadczenie (załącznik 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań – po otrzymaniu informacji, o której mowa w punkcie 4.

6. Do 19 stycznia 2017r. rodzic (prawny opiekun) ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było obowiązkowe. (załącznik 3d w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).

 7. Do 31 marca 2017 r. rodzic (prawny opiekun) składa dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. (załącznik 3c w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i jest przeprowadzany w formie pisemnej. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się (5minut) - czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego:

 Część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa) ü z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00.Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.  Z zakresu języka polskiego – godz. 11:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.

 Część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) ü z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut. Zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii mają formę zamkniętą. ü z zakresu matematyki – godz. 11:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą.

 Język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek) ü na poziomie podstawowym – godz. 9:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut. ü na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

Termin dodatkowy egzaminu: 1.06.2017r.- część humanistyczna, 2.06.2017r.- część matematyczno-przyrodnicza, 5. 06.2017r. - język obcy nowożytny. Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy: ü nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych bądź zdrowotnych ü przerwali albo którym przerwano i unieważniono dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Uczniowie poznają wyniki egzaminu 16 czerwca 2017r. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 23 czerwca 2017r.

librus2