Strona internetowa biblioteki szkolnej.::Każda książka żyje tyle razy, ile została przeczytana.::"Wszystkie książki mówią"

Aneks do programu wychowawczego i profilaktyki:

Aneks do programu wychowawczego i profilaktyki:

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) dopisuje się do programu wychowawczego i profilaktyki następujące zmiany dotyczące kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

 

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
    dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji tego zadania szkoła podejmie dodatkowe następujące zadania:

- Przeprowadzenie otwartego konkursu dla wszystkich uczniów gimnazjum na recenzję książki dla młodzieży.

- Kontynuowanie współpracy z Biblioteką Miejską przy organizacji Rajdu Bibliotekarza.

- Wyjścia z uczniami do Biblioteki Miejskiej na spotkania autorskie.

- Głośne czytanie przez uczniów przedszkolakom i uczniom młodszych klas szkoły podstawowej z terenu dzielnicy, w ramach godzin przeznaczonych na wolontariat.

- Inicjowanie we wszystkich klasach rozmów i dyskusji czytelniczych podejmowane przez uczniów w gronie rówieśniczym podczas lekcji bibliotecznych oraz lekcji języka polskiego

- Wspólne ustalanie listy nowości książkowych do biblioteki szkolnej.

- Stworzenie Kącika Czytelniczego. Jedna książka na jeden miesiąc”

- Kontynuacja projektu „Uwolnij Książkę”, „Teraz czytam” i „Spotkania z ciekawą książką”.

 

  1. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
    i placówkach.

 

- Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK.

- Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w kształceniu informatycznym.

- Inicjowanie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

- Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera.

- Umożliwienie wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie podczas odrabiania prac domowych i samodzielnej nauki.

- Kontynuowanie projektu e-Twinning ułatwiającego realizację projektów szkolnych, przy pomocy Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych.

- Zwiększenie liczby prac domowych z uwzględnieniem technik multimedialnych.

 

  1. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

 

- Kształtowanie w uczniach wrażliwości na wartości moralne, postępowania zgodnego z pełnioną rolą społeczną, moralnych cech charakteru: uczciwości, sprawiedliwości, prawości, dzielności, odpowiedzialności, dobroci oraz właściwych przekonań etycznych podczas wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

- Organizacja Wieczornicy związanej z ważnym wydarzeniem historyczno- społecznym.

- Pielęgnowanie na terenie dzielnicy miejsc pamięci narodowej.

- Organizacja zajęć prowadzonych przez gimnazjalistów dla seniorów pt. „Serfujący senior” -nauka obsługi komputera i smartfonu.

- Spotkania międzypokoleniowe- integracja międzypokoleniowa

- Zapraszanie mieszkańców dzielnicy na uroczystości szkolne

- Antydyskryminacyjna tematyka lekcji wychowawczych

- Rozwijanie zainteresowań i pasji, które we właściwy sposób zagospodarują czas wolny i staną się przyczynkiem do autokreacji podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

- Konsekwentne egzekwowanie przez wszystkich pracowników szkoły ustalonych zasad.

- Kształtowanie postaw i wartości poprzez przykład osobisty nauczycieli i pracowników szkoły.

- Podkreślenie znaczenia uroczystości państwowych (Świeto Flagi Narodowej, znaczenie Godła Narodowego, Święto Konstytucji i Święto Niepodległości)

- Przeprowadzenie dyskusji na temat współczesnego patriotyzmu

- Kontynuacja projektu „Spotkanie z poezją patriotyczną”

- „Niepodległościowy dzień filmowy”

 

Przygotowały:.

Monika Drażan

Aleksandra Gradowska

 

Podpis Dyrektora

 

librus2