Strona internetowa biblioteki szkolnej.::Każda książka żyje tyle razy, ile została przeczytana.::"Wszystkie książki mówią"

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI na lata 2015-2018

Gimnazjum nr 120 w Warszawie

im. „Noblistów Polskich”

05-075 Warszawa – Wesoła ul. Armii Krajowej 39

tel/fax 022 773-97-61;  g120@edu.um.warszawa.pl

 

 

Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki

Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w

Warszawie  na lata szkolne 2015/2016 – 2016/2017

 

 

 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy uczyć się sami.”

 1. Mickiewicz

 

Opracowały:

Monika Drażan

Aleksandra Gradowska

Marta Kwiatkowska

                                       

 

 1. I.                  Wstęp

 

Jednym z priorytetów współczesnej oświaty stała się dbałość o podniesienie efektywności oddziaływań wychowawczych szkoły. W związku z tym szkoła winna być nie tylko instytucją wychowawczą, ale także środowiskiem, w którym znaczące miejsce zajmują działania profilaktyczne.

Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki został opracowany na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji wychowawczej oraz wykrytych potrzeb uczniów i rodziców gimnazjum przy użyciu następujących narzędzi: 

 

Rozmowy indywidualne, wywiady – prowadzone z rodzicami przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego.

 

Obserwacja - zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć świetlicowych oraz pozalekcyjnych, a także na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych prowadzona na bieżąco przez wychowawców i specjalistów szkolnych. 

 

Analiza niepowodzeń szkolnych – dokonywana każdorazowo po zakończonym semestrze.

 

Analiza dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej:

 

1. dokumentacja specjalistów

2. dzienniki lekcyjne

3. indywidualne zeszyty uwag

 

Analizując zagrożenia wśród uczniów uwzględniono również problemy istniejące w środowisku lokalnym m. in. rozwody i zaburzenie więzi rodzinnych .

 

Podstawowe ukierunkowanie szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki zostało określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych,

między innymi w:

 

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948r.
 • Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności                 z 4 listopada 1950r.
 • Deklaracja Praw Dziecka z 1959r.
 • Konwencję o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród                          w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 

 1. II.               ZŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PROGRAMU

 

Dążymy do wychowania dobrych, kulturalnych i odpowiedzialnych ludzi, którzy                 w życiu zawodowym, społecznym i osobistym osiągną sukces na miarę swoich możliwości. Ważnym aspektem wychowawczym gimnazjum jest kształtowanie postaw ogólnoludzkich opartych na tolerancji, empatii i asertywności. Szczególna uwaga jest zwracana na wyrabianie w uczniach właściwych umiejętności interpersonalnych, eliminowanie agresji słownej i fizycznej. Pragniemy ich wyposażyć w taki zasób wiedzy                            i umiejętności, aby stali się ludźmi samodzielnymi, otwartymi na wiedzę i poszukującymi ciągle nowych wyzwań. Szczególną uwagę zwracamy na rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, aby przygotować naszych uczniów do życia we współczesnym świecie oraz czynnego udziału w życiu kulturalnym.

 Pragniemy, aby atmosfera w szkole sprzyjała wyrażaniu własnej osobowości, aby utrzymywany był wysoki poziom edukacji oparty na umiejętnościach korzystania                     z nowoczesnych technologii komunikacji społecznej, otwartości na ciągle zmieniające się realia i wiedzę oraz różnorodności zajęć dodatkowych sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów. Uczniowie szkoły powinny wyrosnąć na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie i zdrowie, a w przyszłości będą propagowali zdrowy styl życia. Ważnym aspektem pracy szkoły jest umacnianie współpracy z rodzicami, instytucjami oferującymi pomoc młodzieży w różnych sferach ich życia w środowisku lokalnym oraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Potrzeby środowiska realizowane są w szeroko rozumianej pomocy psychologiczno pedagogicznej jak również przez działania zawodoznawcze.

 

Podstawowym celem Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki jest podejmowanie skoordynowanych działań zmierzających do nabywania przez uczniów następujących cech: 

 

samodzielność – uczeń kieruje swoim działaniem, dociera do różnych źródeł informacji, potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach problemowych, rozstrzyga wątpliwości i problemy moralne zgodnie z przyjętą hierarchią wartości, potrafi dokonać samooceny, prezentuje własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi. 

 

 • odpowiedzialność – uczeń odpowiada za swoje wyniki w nauce, za skutki podejmowanych decyzji, potrafi odróżnić rzeczywistość od wyobraźni, podporządkowuje się określonym zasadom życia społecznego, dba o zdrowie i życie własne i innych, zna konsekwencje prawne związane z naruszeniem ogólnie przyjętych przepisów prawa.

 

twórczość – uczeń rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, tworzy własny warsztat pracy, rozwija swoje zainteresowania, rozwiązuje zadania problemowe związane z otaczającym światem. 

 

moralność – uczeń odróżnia prawdę od kłamstwa, umie współdziałać z innymi, rozumie sens praw i obowiązków, szanuje siebie i innych, szanuje dobro wspólne, dba                 o estetyczny wygląd własny i otoczenia, odznacza się tolerancją, i poczuciem sprawiedliwości .

 

Główny cel profilaktyki oparty jest o różne rodzaje działalności szkoły:

 1. Działania wychowawcze

Wspomaganie ucznia i jego rozwoju, poprzez umożliwienie mu pełnej dojrzałości                w różnych aspektach funkcjonowania. Ważnym celem jest współpraca z rodzicami                 w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie zajmuje kluczowe miejsce. Wzmocnienie więzi między szkołą, a uczniami i całą społecznością lokalną. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, a w szczególności budowanie prawidłowych relacji uczeń- nauczyciel, nauczyciel- rodzice ucznia. Wzmacnianie więzi między rówieśnikami, budowanie pozytywnych relacji opartych na skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz w umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i wyzwaniami współczesnego świata ( bezpieczne korzystanie z internetu, uzależnienia). Celem wychowawczym jest także wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców. Rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej.

 

 1. Działania edukacyjne

Współpraca z rodzicami związana z ochroną i wspieranie prawidłowego rozwoju,                   w tym psychicznego dzieci i młodzieży. Rozwijanie umiejętności psychologicznych                   i społecznych uczniów. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych,                      w szczególności samokontroli i radzenia sobie   ze stresem, rozpoznawania                           i wyrażania własnych możliwości. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspieranie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli.

 

 1. Działanie informacyjne

Współpraca z rodzicami uczniów w formie wymiany informacji dotyczących zachowań trudnych, konsultacji, poradnictwa dotyczącego form pomocy specjalistycznej, przekazywania informacji dotyczących skutków prawnych w sytuacjach szczególnie trudnych. Przekazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji na temat konsekwencji prawnych

 

 

 1. Działania profilaktyczne

 

Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców spotkań z zakresu profilaktyki w oparciu o indywidualne potrzeby. Realizowanie celów profilaktycznych, w oparciu                                o rekomendowane programy zewnętrzne. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, jako alternatywną formę działalności, zaspokajającej ważne potrzeby: odniesienia sukcesu, podnoszenia samooceny, przynależności i satysfakcji. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych, a także podejmowaniu zachowań ryzykownych. Włączenie w razie potrzeby w IPET działań z zakresu przeciwdziałania używaniu substancji                    i środków niebezpiecznych.

Adresatami niniejszego programu są:

 

- MŁODZIEŻ ucząca się w gimnazjum,

- RODZICE – w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie dziecka,

- NAUCZYCIELE realizujący powyższy program.

 

Filarami szkolnych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych są: 

 

informacja – dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia oraz efektów pracy, jasne kryteria oceniania, wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia. 

 

komunikowanie się – wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiającej wyrażanie własnych poglądów, szczerość i otwartość w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych dotyczących jednostki i grupy. 

 

współdziałanie – podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami.

 

 modelowanie – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm postępowania na lekcji, w szkole, w otoczeniu innych ludzi. 

 

doświadczenie – stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, aktywne,                    i refleksyjne pełnienie ról w klasie i szkole, dzielenie się efektami własnej pracy z innymi. 

 

możliwość wyboru – stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez ucznia oraz różnych strategii umożliwiających mu uzyskiwanie wyników adekwatnych do możliwości rozwojowych.

 

stabilny system wartości – docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

współpraca międzypokoleniowa- korzystanie z doświadczenia starszych pokoleń, wzajemne uczenie się od siebie.

 

 

 1. III.           POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI

 

     Wychowawcą jest każdy pracownik pedagogiczny szkoły, który stara się budować prawidłowe relacje z uczniami. Jest wymagającym sprzymierzeńcem młodych, a w sytuacjach trudnych wyrozumiałym dorosłym. Jest czynnym asystentem młodzieży, często indywidualnie rozmawia.

 

WYCHOWAWCA KLASY: 

 • Jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowania powierzonych mu uczniów.
 • Planuje i organizuje pracę z klasą.
 • Prowadzi lekcje wychowawcze według wcześniej przedstawionego dyrekcji szkoły do akceptacji planu, który musi korelować z założeniami wychowawczymi szkoły, a tym samym ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Profilaktyki.
 • Na radach podsumowujących przedstawia sprawozdanie z realizacji w/w planu.
 • Na bieżąco obserwuje i kontroluje postępy uczniów oraz absencje na zajęciach lekcyjnych. W sytuacjach niepokojących wchodzi natychmiast w bezpośredni kontakt z rodzicami, pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły. 
 • Jest otwarty na propozycje uczniów i rodziców, bierze udział w imprezach               i uroczystościach szkolnych. 
 • Współpracuje z rodzicami aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki w szkole i w domu. Jest partnerem każdego rodzica. Włącza rodziców w programowe                  i organizacyjne sprawy klasy i szkoły w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniom oraz innym przejawom patologii społecznej. 
 • Dzieli się z uczniami odpowiedzialnością. Dostrzega problemy i konflikty, potrafi pracować nad ich rozwiązaniem. 
 • Współpracuje ze szkolnym pedagogiem oraz nauczycielami przedmiotowymi.
 • Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną 
 • Dostosowuje naukę do indywidualnych potrzeb ucznia zgodnie z opinią lub orzeczeniem PPP. 
 • Dba i przestrzega zasad bezpieczeństwa, zgodnie z regulaminem, organizuje indywidualną opiekę uczniowi niepełnosprawnemu.

 

 NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU: 

 • Jest wychowawcą. 
 • Realizuje podstawy programowe, ze szczególną odpowiedzialnością troszczy się o dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia z dysfunkcjami. 
 • Dba o indywidualizowanie procesu nauczania dostosowując pracę do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Istotne spostrzeżenia wychowawcze zapisuje w dzienniku lub w karcie ucznia.               O większym problemie zawiadamia jak najszybciej wychowawcę, pedagoga, psychologa szkolnego lub dyrekcję szkoły. 
 • Uczestniczy w uroczystościach szkolnych. 
 • Dba w sposób przemyślany o prowadzenie lekcji ciekawych, mobilizujących ucznia do wysiłku intelektualnego. 
 • Włącza się aktywnie w realizację poszczególnych zadań wychowawczo profilaktycznych na forum szkoły.
 • Wykorzystuje matematykę i wiadomości z  nauk przyrodniczych odpowiednio do programu nauczanego przedmiotu (interdyscyplinarność).

 

PEDAGOG, PSYCHOLOG  SZKOLNY

 • Swoją kompetencją i warsztatem wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w ich działalności wychowawczo-profilaktycznej. 
 • Pełni dyżury celem udzielania uczniom, rodzicom i nauczycielom porad lub wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. 
 • Prowadzi indywidualną pracę z potrzebującymi wychowankami i rodzicami.
 • Prowadzi działania z zakresu profilaktyki uzależnień. 
 • Prowadzi zajęcia specjalistyczne oraz inne o charakterze  terapeutycznym zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 
 • Współprowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne, udostępnia nauczycielom niezbędne materiały merytoryczne, literaturę, scenariusze itp.

V.  Metody pracy

 

 1. Dyskusje, dramy, spotkania grupowe i indywidualne.
 2. Wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze.
 3. Twórczość artystyczna uczniów.
 4. Wystawy – propagowanie osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach.
 5. Konkursy, sesje popularno-naukowe, happeningi szkolne.
 6. Pogadanki ze specjalistami ochrony zdrowia

 

 

 

 

VI . DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS

 

 1. 1.     Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami w szkole.

Sposoby realizacji:

 • zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem Szkoły, Programem wychowawczym i profilaktyki, WSO, PSO.

 

 1. 2.     Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiska ucznia.

Możliwe sposoby realizacji:

 • ankieta diagnozująca;
 • sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy;
 • otoczenie szczególną opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych i ze specjalnymi potrzebami;
 • rozmowy z uczniami;
 • rozmowy z rodzicami;
 • obserwacje zachowań i interakcji uczniów;
 • współpraca z OPS, PPP, Policją, Strażą Miejską, Sądem;

 

 1. 3.     Przeciwdziałanie wagarom oraz dbałość o dyscyplinę.

Sposoby realizacji:

 • sprawdzanie frekwencji na każdej lekcji;
 • rozliczanie z opuszczonych godzin lekcyjnych, udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych; reagowanie na każdą nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia
 • spotkania informacyjne z rodzicami;
 • współpraca z odpowiednimi  instytucjami.

 

 1. 4.     Propagowanie zdrowego stylu życia

Sposoby realizacji:

 • zajęcia integracyjne;
 • zajęcia pozalekcyjne-wycieczki, rajdy;
 • zajęcie antystresowe;
 • promowanie sportu;
 • zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 • organizowanie pokazów przedstawień, targów prozdrowotnych;
 • pogadanki, filmy edukacyjne, akcje plakatowe;
 • pogadanki i zajęcia o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień

 

 1. Poszerzanie tolerancji dla odmienności kultur zachowań i różnic między ludźmi z uwzględnieniem niepełnosprawności

Sposoby realizacji:

 • pogadanki,
 • filmy edukacyjne,
 • akcje plakatowe;
 • zajęcia integracyjne i interakcyjne;

 

 

6. Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych                              i wychowawczych

Sposoby realizacji:

 • dostosowanie metod i wymagań do potrzeb i możliwości uczniów podczas zajęć szkolnych;
 • organizowanie zajęć w ramach świetlicy edukacyjnej i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, konsultacji w zakresie terapii pedagogicznej i innych zajęć terapeutycznych;
 • zachęcanie rodziców do udziału w pracach „zespołów”;
 • wspieranie rodziców w nawiązaniu kontaktu z poradniami specjalistycznymi;
 • spotkania indywidualne z uczniami;
 • spotkania indywidualne z rodzicami;
 • współpraca z kuratorem sądowym i rodzinnym;

 

 1. 7.     Higiena osobista

Sposoby realizacji:

 • spotkania z pielęgniarką szkolną;
 • rozmowy z wychowawcą;
 • rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym

 

 1. 8.     Pierwsza pomoc

Sposoby realizacji:

 • zajęcia warsztatowe w zakresie pierwszej pomocy.

 

 

 1. 9.      Redukowanie zachowań agresywnych uczniów poprzez interaktywne działania wychowawcze

Sposoby realizacji:

 • rozmowy indywidualne z uczniami;
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych wobec uczniów;
 • przedstawienie społeczności uczniowskiej prawnych konsekwencji zachowań sprzecznych z normami społecznymi
 • spektakle profilaktyczne;
 • oddziaływania interwencyjne;
 • warsztaty z uczniami.

 

 

 1. 10.                 Zagrożenia dla młodzieży – cyberprzestrzeń, narkotyki, dopalacze              i inne środki psychoaktywne (leki, papierosy, alkohol)

Sposoby realizacji:

 • dostarczanie uczniom wiedzy podczas zajęć szkolnych na temat zagrożeń
 • wskazanie instytucji i osób udzielających pomocy osobom dotkniętym tymi zagrożeniami;
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów dotyczące wyżej wymienionych zagadnień
 • kreowanie właściwych postaw;
 • uświadomienie rodzicom konieczności kontrolowania dzieci.

 

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele, pedagog, pielęgniarka, dyrektor.

 

 

VI.       Ramowy program pracy wychowawczej dla gimnazjum

 

Cele wiodące

Główne cele pracy wychowawczej

 

 

 

Kl. I

CZŁOWIEK

I JEGO EMOCJE

 

 

„Odkrywam swoje mocne strony”

 

 

 

 

 

Znam tradycje swojego regionu 
i współtworzę jego dzień dzisiejszy. Szanuję odmienność tradycji europejskich.”

 

 

 

 

 

 

 

 

„Potrafię zadbać o swoje zdrowie”

  

 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia.
 • Realizowanie zadań ułatwiających        dorastanie, kształtujących dojrzałość, odpowiedzialność.

  Umacnianie poczucia własnej wartości. - pomoc uczniom                  w przezwyciężaniu ich własnych ograniczeń i słabości,                 w celu odniesienia sukcesów na miarę ich możliwości.

 

 • Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć przyjaźni i miłości,

  

 • Kształtowanie wartości i postaw poprzez wzbudzanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu.

 

 • Spotkania międzypokoleniowe

  

 • Rozbudzanie postawy tolerancji  dla odmienności narodowych, kulturowych, wyznaniowych, płciowych,  rasowych, światopoglądowych,

    

 • Podejmowanie działań na rzecz  ochrony zdrowia.

           Promowanie zdrowego trybu życia – uświadomienie konieczności dbałości o właściwe odżywianie, o sprawność fizyczną, o higienę osobistą; planowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Wdrożenie programów z zakresu profilaktyki, przy współudziale nauczycieli i innych instytucji (Straży Miejskiej etc.)

Spotkania z rodzicami na temat profilaktyki uzależnień wśród młodzieży (dopalacze, narkotyki).

KL. II

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

 

„Znamy swoje prawa i obowiązki 
w społeczeństwie”

 

 

 

 

 

 

„Nasze dorastanie – stajemy się   odpowiedzialni, można na nas polegać”

 

„Stajemy się tolerancyjni, asertywni, otwarci na świat”

 

 

 

 

 

 

 

„Wybieram zdrowie”

  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Dążenie do identyfikowania się z  obowiązkami patriotycznymi.

  

 • Poznanie swoich praw obywatelskich.

 

 • Poznanie odpowiedzialności karnej i cywilnej uczniów.

  

 

 • Posiadanie świadomości o prawie  do życia i godnej śmierci każdego człowieka.

  

 • Przygotowanie do uczestniczenia w życiu społeczeństwa demokratycznego.

  

 • Zapoznanie z miejscami i  instytucjami istotnymi dla naszego państwa (np. Sejm, Senat, Muzeum  Hymnu Narodowego).

  

 • Poznanie roli wyborów  demokratycznych poprzez spotkania z osobami wybranymi w takich wyborach  (np. radny gminy, radny sejmiku wojewódzkiego, poseł).

 

 •  
 • Promowanie zdrowego stylu życia, pod postacią aktywności fizycznej i zrównoważonej diety                        i profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień od mediów elektronicznych.

                      

KL. III

 

MOJA PRZYSZŁOŚĆ

„Rozumiem   i doceniam w życiu człowieka rolę: gospodarki, polityki, kultury”

„Współczesna   cywilizacja niesie zagrożenia dla człowieka – dostrzegam je, mam świadomość   skutków, potrafię się bronić”

„Znam   i stosuję ogólnie przyjętą hierarchię wartości”

„Potrafię   krytycznie spoglądać na treści przekazywane przez środki przekazu informacji   i odpowiednio je dobierać (selekcjonować)”

 

 

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

 

 

 

 

 • Poznanie   mechanizmów działania gospodarki wolnorynkowej.
 •   Kształtowanie   postawy umiejętności obrony własnych poglądów i wartości.
 •   Wspieranie   rozwoju moralnego                           i kształtowania hierarchii wartości.
 •   Kształtowanie   umiejętności korzystania 
    ze środków przekazu informacji.
 •   Uwrażliwienie   na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego.
 •   Pokazywanie   roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich.
 • Kształtowanie postawy asertywnej, wobec współczesnych wyzwań.

 

 

 

Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

1.      Plan działań dla klasy I gimnazjum

 

 

„CZŁOWIEK I JEGO EMOCJE”

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

 

Cele wychowania:

   Wychowanek uczy się dorosłości przez nabywanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami, zna i współtworzy tradycję regionu oraz orientuje się w obecnej sytuacji,

  rozumie złożoność integracji europejskiej.

 

Spodziewane efekty działań wychowawczych:

 

  Wychowankowie znają i rozumieją pojęcia: tolerancyjny, światopogląd, emocje, optymizm, pesymizm, apatia, agresja, euforia, asertywność...,

 - znają swoje atuty i słabości,

 - potrafią określić stany emocjonalne u siebie i rówieśników, uczą panowania się nad swoimi emocjami,

 - potrafią bronić swoich racji metodami racjonalnymi,

 - są świadomi swoich praw i obowiązków na terenie szkoły,

  -wiedzą, gdzie można szukać wsparcia i pomocy, kiedy czują się zagrożeni, bądź zagubieni,

  -są świadomi, że inny wcale nie oznacza gorszy,

  - 

 

Cele   operacyjne

Sposób   realizacji

Osoba   odpowiedzialna

Sposób   ewaluacji

- potrafimy prawidłowo odczytywać swoje stany   emocjonalne,

- znamy poczucie własne wartości,

- wiemy, gdzie szukać wsparcia w sytuacji   zagrożenia,

- potrafimy udzielić wsparcia kolegom

 -Umacnianie poczucia własnej wartości. - pomoc uczniom w przezwyciężaniu ich własnych ograniczeń i słabości, w celu odniesienia sukcesów na miarę ich możliwości.

- tworzymy „Katalog stanów emocjonalnych   pozytywnych i negatywnych”,

- szczere rozmowy 
  w kręgach koleżeńskich (dobranych wg kryteriów uczniów) z udziałem wychowawcy   i pedagoga szkolnego,

- tworzymy mapy pomocy wewnątrzszkolnej  (pedagog, wychowawca, dyrektor.)

- trenujemy umiejętności prawidłowego reagowania   w różnych sytuacjach. Symulacja, dramy – odgrywanie ról zgodnie 
  z ich realizacją w rzeczywistości.

 

- pedagog szkolny,

- wychowawcy klas,

- psycholog PPP.

- sondaż wśród uczniów nt. 
  „Ja i moje emocje” – przeprowadzony przez wychowawcę

 

- sondaż gdzie szukano wsparcia

 

- pracujemy nad naszym dorastaniem   kształtując dojrzałość i odpowiedzialność

- pełnimy różne funkcje na terenie szkoły i   klasy: jak oceniamy naszą pracę (uczymy się obiektywnie); za co oceniają nas   inni – ideał przyjaciela; czy być „wielbłądem” pod względem przyjętych na   siebie obowiązków – to dobrze czy źle?; kim jest pracoholik?; odpowiadam za   siebie i za kogo jeszcze?; znam i postępuję zgodnie z Regulaminem szkoły i   ogólnie przyjętymi normami.

- wychowawcy,

- pedagog szkoły,

- samorząd uczniowski.

- ankieta wśród uczniów

- pracujemy nad naszym dorastaniem   kształtując dojrzałość i odpowiedzialność

- poznajemy definicje uczuć i różnice między   nimi – „Paleta uczuć – różne barwy i odcienie”,

- szukamy przykładów w literaturze, muzyce,   filmie, sporcie – popularyzujemy je w formie własnej twórczości plastycznej,   literackiej,

- poświadczamy te uczucie własnym przykładem.

- wychowawcy,

- nauczyciele języka polskiego, wychowania   fizycznego, zajęć artystycznych

- konkurs na najpiękniejszą pracę literacką o   przyjaźni i miłości,

- konkurs na najpiękniejszy wizerunek   przyjaźni lub miłości w malarstwie, muzyce itp.,

- kształtujemy szacunek do tradycji i historii własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu

- zgłębiamy tradycje własnej rodziny i przedstawiamy w formie wizualnej „Drzewo genealogiczne”,

-wycieczka   do muzeum 
  
 

- nauczyciele historii, zajęć artystycznych

- wychowawcy

- wystawa najciekawszych prac

- w zespołach klasowych wystawy pamiątek   rodzinnych (za zgodą rodziców – zabytkowe przedmioty)

- potrafimy prawidłowo stosować swoje prawa

  i obowiązki zgodnie ze Statutem Gimnazjum

- znamy patronów Szkoły

- analizujemy statutowe prawa

  i obowiązki na lekcji wychowawczej,

- wychowawcy,

- konkurs „Znam swoje prawa”

- uczymy się tolerancji dla odmienności   kulturowych, narodowych, wyznaniowych, płciowych, rasowych, światopoglądowych

- kim jest patriota, a kim nacjonalista   (przykłady zaczerpnięte z życia oraz 
  z historii),

- tolerancja oknem na świat dla każdego   człowieka (ale nie pobłażania złu  i niegodziwości),

- „My wśród narodów świata” – z czego możemy   być dumni, a czego musimy się wstydzić (dyskusja w zespołach klasowych),

- czy inni to znaczy gorsi? (dyskusja w   zespołach klasowych),

- w ramach edukacji europejskiej   prezentacja wybranych krajów UE przygotowana przez poszczególne klasy: co   warto wiedzieć o Belgii, Danii, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Francji,   Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Portugalii, Finlandii,   Szwecji, Wielkiej Brytanii (państwa do wyboru).

- nauczyciele języka polskiego, historii,   religii, geografii,

- wychowawcy

 

- ankieta związana 
  z tolerancją,

 

- rozpoznajemy zainteresowania, możliwości i potrzeby uczniów

- ankieta,

- pogadanki, warsztaty

- spotkania z doradcą zawodowym, pedagogiem

- system wykrywania i diagnozowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: uzdolnionych i mających trudności w nauce

- wdrożenie programu „Wspieranie uzdolnionych”

 

- wychowawcy,

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog

- bibliotekarz

- doradca zawodowy

- konkurs „ Kim chcę zostać?”

-korzystanie z dóbr kultury, zapoznanie się z ofertą biblioteki szkolnej

Lekcje biblioteczne

Nauczyciel bibliotekarz

Określenie wzrostu czytelnictwa na poziomie klas

       

 

 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Główne zadania to:

 

 • Poznanie uczniów i wypracowanie form współpracy z rodzicami
 • Objęcie opieką uczniów ze szczególnymi potrzebami
 • Promowanie kultury osobistej uczniów

 

 1. 1.     Zintegrowanie zespołu klasowego

Sposoby realizacji:

 • Ustalenie z klasą kontraktu, który uwzględnia zasady obowiązujące obie strony uczeń- nauczyciel;
 • Godziny wychowawcze poświęcone na lepsze poznanie się uczniów.
 • Wspólne wyjazdy integracyjne.
 • Spotkanie z pedagogiem szkolnym.

 

 1. 2.           Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji

Sposoby realizacji:

 • Spotkanie z pedagogiem;
 • Zajęcia w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • Mediacje rówieśnicze

 

 1. 3.     Kształcenie umiejętności pracy w grupie

Sposoby realizacji:

 • Zajęcia w zakresie komunikacji werbalnej, niewerbalnej;
 • Wykonywanie w grupie określonych zadań podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych;

 

4.    Kształtowanie i umacnianie postawy własnej wartości, budowanie postaw empatii i zaufania

Sposoby realizacji:

 • Organizowanie wycieczek i imprez klasowych
 • Spektakle profilaktyczne
 • Pogadanki, warsztaty, trening
 • Spotkania interakcyjne

 

 1. 6.     Wyrabianie u uczniów z problemami nawyku systematycznej pracy ze specjalistą np. pedagogiem, psychologiem.

Sposoby realizacji:

 • zajęcia specjalistyczne;
 • współpraca z PPP
 • współpraca z rodzicami;

 

 1. 7.     Podejmowanie działań na rzecz  ochrony zdrowia.

 

 • zajęcia specjalistyczne z pielęgniarką szkolną
 • Zajęcia z wychowawcami dotyczące efektywnego  wypoczynku
 • Pogadanki, warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem problemu dopalaczy, narkotyków i uzależnień od mediów elektronicznych

 

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele,  pedagog, psycholog dyrektor.

 

2.     Plan działań dla klasy II gimnazjum

 

„CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE”

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

 

Cel wychowania:

 

  Dziecko uczy się dorosłości poprzez poznawanie i realizowanie swoich praw i obowiązków w grupie rówieśniczej, szkole, rodzinie,

  -podejmuje samodzielnie i przy pomocy wychowawcy próby ustalenia w sposób harmonijny relacji między prawami i obowiązkami w szkole, przy pomocy rodziców 
– w domu,  staje się świadomym współtwórcą uczestnikiem życia szkoły – w działaniach sportowych, kulturalnych, samorządowych (w formach zajęć edukacyjnych i fakultatywnych)

 

Spodziewane efekty działań wychowawczych:

 

  -wychowankowie rozumieją i potrafią stosować w praktyce zasady: odpowiedzialności, samodzielności i podejmowania ryzyka, potrafią właściwie ocenić swoje możliwości przy podejmowaniu decyzji i bronić swojego stanowiska argumentami racjonalnymi, traktują dosłownie, a nie jako slogan sformułowanie: człowiek najwyższą wartością 
– w odniesieniu do swoich rówieśników jak i osób dorosłych,  stosują zasady tolerancji i asertywności na co dzień w myśl zasad: szanuję siebie i innych oraz nie pozwolę krzywdzić siebie i innych,

 - potrafią wyznaczyć poziom swobody w różnych sytuacjach szkolnych, dbają o własne bezpieczeństwo i zdrowie,

 - szanują tradycje i pamiętają o przeszłości.

 

Cele   operacyjne

Sposób   realizacji

Osoba   odpowiedzialna

Sposób   ewaluacji

- jesteśmy współtwórcami 
  i świadomymi uczestnikami życia szkoły,

- rozwijamy swoje zainteresowania naukowe,   kulturalne, sportowe

- wybór samorządu uczniowskiego 
  i samorządów klasowych (nasza świadoma decyzja),

- artykułujemy nasze propozycje do   działalności szkoły w zakresie zajęć fakultatywnych, kultury, sportu

- opiekun SU,

- nauczyciele wychowania fizycznego, języka   polskiego, zajęć artystycznych

- ankieta propozycji uczniów w zakresie   zajęć,

- ankieta przeprowadzona przez SU w jakim zakresie zostały zrealizowane najczęściej   zgłaszane przez uczniów propozycje

- potrafimy stosować zasadę asertywności i przestrzegać zasad tolerancji

- jaki cechy u osób dorosłych nas denerwują,   jakie są nam obojętne, a jakie podziwiamy – dyskusja klasowa: wyłonienie cech   absolutnie niezbędnych oraz kategorycznie niepożądanych,

- kogo wybrałbym na prezydenta Polski i dlaczego,

- portret słowny kandydata,

portret słowny antykandydata,

- uczniowie przyklejają kartki z cechami kandydata

- wychowawcy,

- nauczyciele historii, WOSu

- podjęte działania powinny znaleźć
  praktyczne odzwierciedlenie przy wyborze odpowiednich kandydatów do SU 
  i samorządów klasowych

- potrafimy być rozważni i romantyczni...

- wyznaczamy poziom swobody dla szkolnych   fryzur, ozdób noszonych 
  w godzinach zajęć szkolnych,

- ustalamy ogólne zasady na godzinie   wychowawczej 
  i propozycje składamy do SU

- wychowawcy,

- nauczyciel biologii, WDŻ

- opiekun SU

- na lekcji biologii zorganizowany jest temat   „Higiena wieku dorastania”

- „Człowiek najwyższą wartością” – w jakim   stopniu przestrzegamy tej zasady w gronie rówieśników

- podczas godziny wychowawczej wypowiadamy   się 
  o wzajemnych relacjach między uczniami w naszej szkole

- wychowawcy,

- nauczyciel religii

- ewaluacją jest funkcjonowanie tej formy i   przyjęcie jej przez uczniów 
  i nauczycieli

- trafnie oceniać swoje możliwości przy   podejmowaniu decyzji

– w   każdej klasie według wspólnych kryteriów

- wychowawcy,

- opiekun SU,

- nauczyciel WOS-u

- podczas lekcji wychowawczej, metodą drzewa   decyzyjnego uczniowie przeprowadzają analizę nt. „Moje dorastanie – czy   jestem odpowiedzialny?”

Znamy zagrożenia niesione   przez współczesną cywilizację – orientujemy się w ich skutkach, zadecydowanie   jesteśmy przeciw: narkomanii, przemocy, lekceważeniu ogólnie przyjętych norm   moralnych.

Tematy związane

  z zagrożeniami we współczesnej cywilizacji mogą być podjęte na lekcjach   wychowawczych, biologii, wiedzy o społeczeństwie,

  z udziałem zaproszonych specjalistów.

Wychowawcy

n-l biologii

WOS-u

Pedagog

Pogadanki

Ankieta

Konkursy szkolne

Apele

- przygotowujemy się do życia w społeczeństwie demokratycznym,

- poznajemy działalność ważnych instytucji i organizacji,

- pamiętamy 
  o doniosłych wydarzenia 
  z przeszłości

- wybory SU

- patriotyczne uroczystości szkolne

- wychowawcy,

- nauczyciel WOS historii

 

- w ramach lekcji WOS orientacja uczniów 
  o funkcjonowaniu instytucji w państwie demokratycznym,

- konkurs tematyczny dla uczniów w ramach lekcji historii i WOS

Korzystanie z zasobów biblioteki, odnajdywanie potrzebnych materiałów edukacyjnych

Lekcje biblioteczne, wsparcie nauczyciela bibliotekarza

Nauczyciel bibliotekarz

Wzrost czytelnictwa na poziomie klasy

 

 

 

 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

Główne zadania to:

 

 • Profilaktyka uzależnień,
 • Profilaktyka zachowań agresywnych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, pod postacią aktywności fizycznej i zrównoważonej diety.

 

1. Kształtowanie asertywnych postaw wobec środków uzależniających poprzez sztukę odmawiania, wzajemne wspieranie, werbalizację potrzeb.

Sposoby realizacji:

 • Zajęcia z asertywności
  • Realizacja na godzinach wychowawczych tematów o systemie wartości, kształtowaniu charakteru,
  • Spotkania z pedagogiem i psychologiem,
  • Konkursy,
  • Projekcja filmów oraz ich omawianie,

 

2. Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez poznawanie swoich mocnych stron, docenianie własnych sukcesów.

Sposoby realizacji:

 • Organizowanie kół zainteresowań umożliwiających uczniom rozwijanie talentów, umiejętności, uzdolnień.
 • Promowanie sukcesów młodzieży (artystycznych, naukowych, sportowych) poprzez nagrody, pochwały.
 • Pogadanki,
 • Konkursy
 • Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem

 

3. Uświadamianie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.

Sposoby realizacji:

 • Projekcje filmów o tematyce profilaktycznej,
 • Organizacja i udział uczniów w konkursach dotyczących uzależnień,
 • Przygotowywanie gazetek tematycznych przeciwdziałających uzależnieniom,
 • Omawianie tematyki dbałości o zdrowie .
 • Profilaktyka uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem problemu dopalaczy.

 

 

 1. 4.     Promowanie  wśród młodzieży zdrowego stylu życia
 • Pogadanki z pielęgniarką szkolną dotyczące racjonalnego odżywiania się
 • Promowanie aktywności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego

 

 1. 5.     Promowanie wśród młodzieży zachowań asertywnych
 • Ukazanie uczniom schematu narastania agresji- spotkania interwencyjne
 • Uczenie i ćwiczenie jak radzić sobie ze stresem oraz  przykrymi emocjami prowadzącymi do zachowań agresywnych – alternatywne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych- indywidualne spotkania z uczniami
 • Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia- rozmowy wychowawcze

 

 

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele,  pedagog, pielęgniarka szkolna,  dyrektor.

 

3.      Plan działań dla klasy III gimnazjum

 

„MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

 

Cele wychowania:

 - uczeń przygotowuje się do uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym,

 - nabiera przekonania o możliwości wpływu na kreowanie rzeczywistości poprzez uczestnictwo w różnych gremiach (doświadczenie nabywa w organizacjach szkolnych i zajęciach pozaszkolnych),

  -przygotowuje się do wyboru dalszego kierunku kształcenia,

 - postępuje w sposób zgodny z zasadami humanizmu,

 - jest pozytywnie nastawiony do otoczenia, ale jednocześnie dostrzega zagrożenia współczesne cywilizacji, zna je i jest świadomy skutków (narkotyki, przemoc, agresja).

podchodzi do tych zagadnień w sposób asertywny.

-świadomie wybiera szkołę i  swoją ścieżkę kariery zawodowej.

 

 

Spodziewane efekty działań wychowawczych:

 

  -wychowanek potrafi wskazać tę dziedzinę życia społecznego, którą jest w sposób szczególny zainteresowany i z którą wiąże  swoją dalszą edukację,  a w perspektywie wybór zawodu; zna zapotrzebowanie rynku pracy w regionie,

 - stosuje ogólnie uznawaną hierarchię wartości, postępuje zgodnie z nią,

 - zna zagrożenia współczesnej cywilizacji i jest zdecydowany im się nie poddać,

  staje się krytycznym i mądrym odbiorcą współczesnej cywilizacji, jest asertywny.

 

 Cele   operacyjne

Sposób   realizacji

Osoba   odpowiedzialna

Sposób   ewaluacji

Podejmujemy próby precyzowania:

-W czym jestem najlepszy?

 -Co mnie interesuje?

Podejmowanie tematyki wyboru zawodu na godzinach   wychowawczych 
  z udziałem:

doradcy zawodowego

Wychowawcy na godz. wych., doradca zawodowy

 Wybór   dalszego kierunku kształcenia przez uczniów (tematyka aktualna w ciągu całego   roku szkolnego).

- jaki zawód byłby dla   mnie odpowiedni?

- jakie mam szanse na   rynku pracy? w swoim regionie. W innych regionach?

Zajęcia z doradcą zawodowym,

 Indywidualne konsultacje zawodoznawcze.

- Wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych.

Dorastamy do   samodzielności – potrafimy wskazać nasze mocne strony
 i dziedzinę życia, 
z którą wiążemy naszą przyszłość.

Uczniowie otrzymują „Kwestionariusz do   określenia umiejętności”. Podkreślają charakterystyczne dla siebie   umiejętności
   i tworzą „Listę własnych   umiejętności”.

Wychowawcy

doradca zawodowy

Wybór dalszego kierunku kształcenia przez   uczniów (ankieta, kwestionariusz)

„Świat globalną   wioską” – zalew informacji przez środki masowego przekazu – stajemy się   krytycznymi odbiorcami przekazywanych treści.

Zdobywamy wiedzę 
  o sposobach informacji:

-   prasa, książki,

-   TV, radio,

-   Internet.

Doceniamy znaczenie   ochrony dóbr osobistych w zakresie informacji.

Wychowawcy

Bibliotekarz

Sprawne   posługiwanie się Internetem. Wykorzystanie bieżących informacji na lekcjach i w życiu codziennym.

- Rozwijamy naszą inteligencję emocjonalną –

empatia, samokontrola, szacunek dla siebie i innych …

- projekcja filmów

- godziny wychowawcze

- spotkania międzypokoleniowe

- teatr szkolny

- lekcje wychowania do życia w rodzinie

Wychowawcy.

Opiekun teatru

Nauczyciele

Obserwacja i rozmowy z uczniami

Jak oceniamy   dorastanie 
 w gimnazjum – jak oceniamy nasze szanse na kolejnym etapie edukacyjnym.

 

Uczniowie porównują   swoje wypowiedzi  nt. dorastania 
  z kl. II.

Wychowawcy

 

Wybór dalszego   kierunku kształcenia przez uczniów.

Korzystanie z zasobów biblioteki, odnajdywanie potrzebnych materiałów edukacyjnych

Lekcje biblioteczne, wsparcie nauczyciela bibliotekarza

Nauczyciel bibliotekarz

Wzrost czytelnictwa na poziomie klasy

           

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

Główne zadania to:

 

 • Podejmowanie przez młodzież decyzji życiowych.
 • Planowanie kariery zawodowej.
 • Świadome kontrolowanie stresu
 • Profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej wśród uczniów

 

 1. 1.     Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych, za podejmowane decyzje i zachowania.

 

Sposoby realizacji:

 • Działalność w organizacjach szkolnych.
 • Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go.
 • Godziny wychowawcze dotyczące odpowiedzialności za podejmowane decyzje życiowe.

 

2. Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień poprzez informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień. Zwalczanie mitów na temat uzależnień.

Sposoby realizacji:

 • Godziny wychowawcze na temat społecznych i zdrowotnych skutków uzależnień,
 • Filmy o uzależnieniach i dyskusje na godzinach wychowawczych.
 • Pogadanki i warsztaty z pedagogiem.
 • Profilaktyka uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem problemu dopalaczy.

 

 

3. Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Sposoby realizacji:

 • Spotkania z doradcą zawodowym (warsztaty zawodoznawcze),
 • Udział w Dniach Otwartych Szkół,
 • Udział w Targach Edukacyjnych,
 • Udostępnianie aktualnych informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnym (gazetki informacyjne, informatory),

 

4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zapobieganie jego skutkom.

Sposoby realizacji:

 • Nauka technik relaksacyjnych w ramach zajęć z wychowawcą

 

 

5. Działania wychowawczo – opiekuńcze związane z zapobieganiem wczesnej inicjacji seksualnej wśród młodzieży oraz uświadomienie konsekwencji podejmowania takich zachowań

Sposoby realizacji:

 • cykl zajęć poglądowo – teoretycznych o seksualności człowieka
 • projekcja filmów o skutkach zbyt wczesnej inicjacji seksualnej

 

 1. 6.     Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Pogadanki dotyczące radzenia sobie ze stresem, w kontekście egzaminu gimnazjalnego
 • Promowanie aktywności fizycznej na zajęciach wychowania fizycznego
  • Przekazywanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń czyhających na młodego człowieka- zagrożenia związane z korzystaniem z internetu, współczesne uzależnienia (dopalacze)

 

 

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele,  pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna,  dyrektor.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  W RAMACH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 • Współpraca z rodzicami i instytucjami
  oraz organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień i działających na rzecz dziecka i jego rodziny.
 • Wspieranie dzieci i rodziców w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Poradnictwo w zakresie uzależnień.
 • Pogadanki i prezentacje zaproszonych specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i odpowiedzialności rodzicielskiej
 • Warsztaty o tematyce profilaktycznej
 • Konsultacje wychowawcze związane z zaburzonymi więziami w rodzinach

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI W RAMACH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Doskonalenie i pogłębianie wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach poświęconych tej tematyce, lekturę fachowej literatury, wymianę doświadczeń w ramach prac zespołów nauczycielskich.

 • Podejmowanie przez nauczycieli działań profilaktycznych w klasach i w indywidualnej pracy z uczniami:

a) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych, niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich substancji psychoaktywnych

(p. uniwersalna),

b) wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowa ń ryzykownych(p. selektywna),

c) wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy (godziny wychowawcze, realizacja programu profilaktycznego, rozmowy indywidualne, zajęcia w kołach zainteresowań (p. wskazująca)

Współpraca nauczycieli ze specjalistami w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży.

 • Pomoc w pokonywaniu trudności dydaktycznych
 • Kształtowanie przez nauczycieli zachowań i postaw wśród uczniów:

- promujących zdrowy styl życia i podejmowanie zachowa ń prozdrowotnych,

- otwartości w życiu społecznym w tym działalności woluntarystycznej,

- ukierunkowanych na zdobycie stabilnego i konstruktywnego systemu wartości, 

- wzmacniających więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Reagowanie w sytuacjach zagrożenia uczniów i innych pracowników szkoły.

 

 

 

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki.

 

 1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.
 2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadzą wyznaczeni nauczyciele.
 3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczo - profilaktyczny może być modyfikowany  w zależności od wniosków wynikających z rozmów i ankiet ewaluacyjnych.
 4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

 

Uwaga!

      Powyższe zadania proponowane są do realizacji we wszystkich klasach mają charakter ogólny. Formy realizacji poszczególnych zagadnień mogą być poszerzone  w zależności od potrzeb zespołów klasowych i decyzji wychowawców.

 

 

 

librus2