Strona internetowa biblioteki szkolnej.::Każda książka żyje tyle razy, ile została przeczytana.::"Wszystkie książki mówią"

REKRUTACJA 2016/2017

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Regulamin rekrutacji 2015/2016

 

Regulamin rekrutacji uczniów do

 

Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie

 

na rok szkolny 2015/2016

 

Działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie

stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia

17 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego

Kuratorium Oświaty w Warszawie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41

Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia

6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r., poz. 7) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Rekrutacja do gimnazjum odbywa się w formie elektronicznej.

 

§ 2

Termin rekrutacji do gimnazjum:

 

1.

Składanie  wniosków (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły) o przyjęcie

do gimnazjum

 

od 13 kwietnia do 8 maja 2015 r

2.

Ogłoszenie listy uczniów klas  szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy zostaną  przyjęci do klasy I z urzędu

do 25 maja 2015 r.

3.

Zmiana preferowanej szkoły

od 22 czerwca do 24 czerwca 2015r. do godz. 16.00

4.

Składanie oryginałów świadectw  ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz  kwestionariusza ucznia kl. 1

od 26 czerwca 2015 r. do 1 lipca

2015 r. – do godziny 15.00

5.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum

8 lipca 2015 r. – od godziny 14.00

5.

Ostateczne zakończenie rekrutacji

31 sierpnia 2015 r.

 

§ 3

 

Postępowanie rekrutacyjne.

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych

    w obwodzie gimnazjum – z urzędu, na podstawie:

 

a) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

 

b) zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej (oryginał), złożonego w sekretariacie szkoły od 26 czerwca do 01 lipca 2015 r. do godz. 15.00

 

c)podania wypełnionego elektronicznie w systemie naboru kandydatów do gimnazjum i złożonego

  w sekretariacie szkoły od 13 kwietnia do 8 maja 2015 r.

 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza

    obwodem gimnazjum (w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami) są oni

    przyjmowani do gimnazjum na podstawie:

 

a) podania ( wniosku )rodziców (prawnych opiekunów) wypełnionego elektronicznie w systemie naboru kandydatów do gimnazjum i złożonego w sekretariacie szkoły w terminie od 13 kwietnia do 8 maja 2015 r. Wniosek powinien zawierać:

 - imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL kandydata

 - imiona i nazwiska rodziców kandydata

 - adres zamieszkania rodziców i kandydata

 - adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata

 

b) dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 1 a i b

 

złożonych w sekretariacie szkoły w terminie od 26 czerwca do 01 lipca 2015r. do godz. 15.00

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w toku postępowania rekrutacyjnego.

 § 4

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 750%

   PUNKTÓW.

WYNIKI BĘDĄ WPROWADZONE DO SYSTEMU WG ZASADY 7,5%= 1 pkt

2. Kryteria przyznawania punktów :

KRYTERIUM

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW W %

UWAGI

sprawdzian szóstoklasisty łącznie

wynik sprawdzianu po kl. VI – j. polski

wynik sprawdzianu po kl. VI – matematyka

wynik sprawdzianu po kl. VI – j. nowożytny

300%

100%

 

100%

 

100%

7,5%  ze spr. = 1 pkt

konkursy kuratoryjne (inne niż laureat konkursu przedmiotowego)(&)(^)

 60%

patrz (&)

język polski

 45%

Ocena  cel=45%

Ocena  bdb=37.5%

Ocena  db=30%

Ocena  dst=22,5%

Ocena dop=15%

matematyka

 45%

Ocena  cel=45%

Ocena  bdb=37.5%

Ocena  db=30%

Ocena  dst=22,5%

Ocena dop=15%

historia i społeczeństwo

 45%

Ocena  cel=45%

Ocena  bdb=37.5%

Ocena  db=30%

Ocena  dst=22,5%

Ocena dop=15%

przyroda

 45%

Ocena  cel=45%

Ocena  bdb=37.5%

Ocena  db=30%

Ocena  dst=22,5%

Ocena dop=15%

język obcy

 45%

Ocena  cel=45%

Ocena  bdb=37.5%

Ocena  db=30%

Ocena  dst=22,5%

Ocena dop=15%

średnia ocen*

 45%

Średnia x 1 (4,75=35,5%...)

zachowanie

 45%

 

świadectwo z wyróżnieniem

 22,5%

 

osiągnięcia sportowe**

 15%

7,5% za powiatowe; 15%  za wojewódzkie i wyższe

osiągnięcia artystyczne**

 15%

1 pkt. za powiatowe; 15%  za wojewódzkie i wyższe

zawody wiedzy**

 15%

1 pkt. za powiatowe; 15%  za wojewódzkie i wyższe

wolontariat (&)

 7,5%

 

 

* Średnia arytmetyczna liczona jest ze wszystkich przedmiotów na świadectwie ( z dokładnością do

   miejsc po przecinku).

** Zgodnie z ustawą o systemie oświaty ( art. 20 m ) kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych. Organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

(&) Punktowane wyłącznie, jeśli zostało umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły.

(^) Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego. Kryterium dotyczy, np.:

- laureatów konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych – 60%.

- finaliści konkursów przedmiotowych – 45%

- finaliści konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych – 30%

WYNIKI BĘDĄ WPROWADZONE DO SYSTEMU WG ZASADY 7,5%= 1 pkt

 

3. W przypadku  kandydatów o równej liczbie punktów  pierwszeństwo w  zakwalifikowaniu    się

      ma uczeń z wyższym wynikiem :

    -sprawdzianu szóstoklasisty – matematyka

    -sprawdzianu szóstoklasisty – język nowożytny

    -oceny z języka polskiego

   

 § 5

 

Wyniki rekrutacji.

 

 1.Ogłoszenie wyników rekrutacji i podanie informacji o wolnych miejscach w gimnazjum nastąpi dnia

08 lipca 2015 r. od godz. 14:00.

 

1.Dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z burmistrzem wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie.

 

3. Ostateczne zakończenie rekrutacji i ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych nastąpi do

31 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00.

 

§ 6

 

 Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy

    kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

2. Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych powinna zawierać:

    - imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie

    - najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia

    - informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu.

 

3. Na liście powinna znaleźć się adnotacja o dacie podania do publicznej wiadomości listy oraz podpis

    przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 7

 

Lista przyjętych i nieprzyjętych.

 

1. Komisja przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został on

   zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

2. Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającą: 

    - imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie

    - najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia

    - informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu.

 

3. Na liście powinna znaleźć się adnotacja o dacie podania do publicznej wiadomości listy oraz podpis

     przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Procedura odwoławcza

 

1.W terminie 7 dni od dnia podania do  publicznej wiadomości listy   kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z  wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata do gimnazjum.

 

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez  rodzica kandydata z wnioskiem.


3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 4.Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

5.Jeżeli rodzic kandydata nie  za akceptuje decyzji dyrektora szkoły, może wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego


                      REGULAMIN  PRACY  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ

 

1. Komisja rekrutacyjna powoływana jest na mocy zarządzenia  dyrektora  zgodnie z   

    harmonogramem  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok

    szkolny 2015/2016.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi  przewodniczący i dwóch członków.

3. Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor szkoły.

4. Dyrektor szkoły upoważnia przewodniczącego komisji oraz jej członków do przetwarzania danych,

    osobowych  gromadzonych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w  szczególności:

     a. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy

          kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i

         nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu,

     b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ,

          zawierającej imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub

          informację o liczbie wolnych miejsc,

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać  dokumentów potwierdzających okoliczności

    zawarte w oświadczeniach rodzica/opiekuna prawnego, w terminie wyznaczonym przez

   przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego dla miejsca zamieszkania

   kandydata o potwierdzenie tych okoliczności w terminie 14 dni.

7.Listy, o których mowa w ppkt.  a i b  podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w

    widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów

    uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do

    przyjęcia.

8. Dzień podania wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych jest

    określony w formie adnotacji  umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego

    komisji rekrutacyjnej.

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz

     Kandydatów nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji

     rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia.

10. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica /opiekuna

      prawnego z wnioskiem o uzasadnienie.

11. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia ,w tym najniższą liczbę punktów, którą

       kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia

      komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

13.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi

      Miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

14. Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

15. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego

      poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

16. Wszystkie posiedzenia komisji rekrutacyjnej są protokołowane.

 


librus2